مقایسه ماسک بین دوج‌کوین، شیبا اینو و بیت‌کوین

ایلان ماسک معتقد است که دوج کوین برای پرداخت‌ها بسیار برتر از شیبا اینو و بیت…