زاکربرگ می‌خواهد کاربران تردز را به یک میلیارد نفر برساند

مدیرعامل متا معتقد است که تردز می‌تواند یک میلیاردی شود. این شبکه‌ی اجتماعی در زمانی کوتاه…