موج جدید “تک‌زنگ‌های دردسرساز”

تماس‌های مشکوک خارجی صرفا برای ترغیب مشترکان به برقراری تماس با آنها و تحمیل هزینه گزاف…

هشدار مخابرات درباره دریافت شماره تماس ناشناس بین المللی

پاورتل/ سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: مشترکان در صورت تماس ناشناس بین المللی، تماس دوباره با…