ساعت رباتیک بالتازار با ۶۱۸ قطعه به هم پیوسته

پاورتل/ ساعت رباتیک بالتازار با ۶۱۸ قطعه مهندسی میکرو  و به طول ۴۰ سانتیمتر است. هر…