نبرد کریتوس و جونِ دل!

پاورتل/ این ویدئوی خنده دار از خدای جنگ و جون دل را ببینید، از کریتوس انتظار…