مبارزات انتخاباتی ربات‌ها در هند

پاورتل/ هند، برای مبارزات رباتیک در پاورتلات مجمع ۲۰۲۲  آماده می‌شود. از آنجا که اجتماعات عمومی…