وزن زباله‌های الکترونیکی از دیوار بزرگ چین بیشتر شد

دستگاه‌های قدیمی ما کوهی از زباله‌های الکترونیکی ایجاد می‌کنند که برای طبیعت مضر هستند.   در سال…