گوگل ارتباطش را با هنگ کنگ قطع کرد

پاورتل/ شرکت گوگل به دنبال اعمال قوانین جدید در هنگ کنگ، ارتباط کاری خود با این…