کیسه هوای هوشمند ویژه دوچرخه سواران

پاورتل/ استفاده از کیسه هوا برای محافظت از سر و گردن در بسیاری از شرایط رانندگی…