تحول حمل و نقل با تاکسی‌های هوشمند آبی

پاورتل/ آیا تا به حال شده به کنار دریاچه یا رودخانه ای رفته و به سوی…