معرفی اپ – برنامه/ شیفت‌های کاری را برنامه‌ریزی کنید

برنامه Work Shift Calendar برای کارکنان شیفت و افرادی که باید روز به روز خود را…

معرفی اپ – برنامه شیفت‌های کاری‌تان را به خاطر داشته باشید

پاورتل/ شغل های بسیاری هستند که به صورت شیفتی انجام می شوند. پزشکان، پرستاران، کارکنان امنیتی،…