وزارت امنیت آمریکا از یک باگ خطرناک در ویندوز خبر داد

کلیک/ آژانس امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا از وجود یک باگ خطرناک در ویندوز به ادارات…