پردازنده AMD Epyc موفق به محاسبه عدد پی تا ۶۲.۸ تریلیون اعشار شد

پاورتل/ محققان دانشگاهی از سوئیس توانستند با استفاده از سیستم مجهز به پردازنده AMD Epyc رکورد…