کنترل هواپیمای نظامی توسط هوش مصنوعی

سخت افزار/ ارتش آمریکا طی چند سال اخیر برای تقویت نیروی هوایی خود به هواپیماهای بدون…