معرفی اپ – World War 2؛ سربازی در میدان جنگ جهانی

پاورتل/ World War 2 – Battle Combat – نبرد جنگ جهانی دوم که با نام کامل…

معرفی اپ – World War 2؛ تجربه نبردهای متفقین و متحدین

پاورتل/ World War 2: Strategy Games WW2 Sandbox Simulator – نبردهای جنگ جهانی دوم نام یک…